هیات تحریریه

مدیر مسئول

 1. دکتر علی اکبر متکان, استاد دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه

 1. دکتر سید کاظم علوی پناه, استاد دانشگاه تهران
 2. دکتر کاظم رنگزن, دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 3. دکتر کریم سلیمانی, استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 4. دکتر محمودرضا صاحبی, دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 5. دکتر منوچهر فرجزاده, دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 6. دکتر محمد سعدی مسگری, دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 7. دکتر حسن لشکری, دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 8. دکتر محمد رضا مباشری, استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 9. محمد جواد ولدان زوج, استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی,
 10. دکتر علی اکبر متکان, استاد دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر

 1. محمد جواد ولدان زوج, استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی,

مدیر داخلی

 1. امین حسینی اصل, دانشگاه شهید بهشتی