palette
مقایسة کارایی شاخص‌های گیاهی و آنالیز ترکیب طیفی در تهیة نقشة پوشش گیاهی مراتع
مهدیه فرازمند, رضا جعفری, نفیسه رمضانی

چکیده
مطالعه حاضر با هدف مقایسة کارایی شاخص‌های گیاهی به‌عنوان روش‌های پیکسلی، و آنالیز ترکیب طیفی (SMA) به‌عنوان روش تحت پیکسلی در پهنه‌بندی پوشش گیاهی مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان انجام یافته است. ابتدا پیش‌پردازش‌های هندسی و رادیومتریک بر تصویر لندست TM سال 1388 اعمال گردید. سپس رابطة همبستگی بین درصد تاج‌پوشش گیاهی اندازه‌گیری‌شده که با روش قدم نقطه در 30 سایت نمونه‌برداری اندازه‌گیری شده بود، در مطالعات میدانی با 4 گروه شاخص گیاهی شامل NDVI، PD54، SBI، GVI و STVI-1 و روش SMA در سه گروه مختلف پوشش گیاهی 25-0 درصد، 50-25 درصد و <50% در محیط نرم‌افزار SPSS16 ارزیابی شد. در گروه با درصد پوشش گیاهی اندک (25-0 درصد) SMA در مقایسه با شاخص‌های گیاهی بیشترین کارایی را نشان داد (05/0P< و 52/0=2R). با افزایش پوشش گیاهی، کارایی شاخص‌های گیاهی افزایش یافت و در گروه با بیش از 50 درصد پوشش گیاهی، تمام شاخص‌های گیاهی همبستگی بالاتری در‌مقایسه با SMA با داده‌های زمینی داشتند. به‌طور‌کلی، نتایج حاکی از آن است که در مناطق با درصد پوشش گیاهی متوسط به‌بالا روش‌های ساده برپایة پیکسل ـ از‌جمله NDVI ـ ابزارهای مناسب‌تری برای ارزیابی پوشش گیاهی هستند و روش تحت پیکسل SMA در مناطق با پوشش گیاهی کم‌ کارآمدتر است. در تحقیق حاضر روش SMA به‌عنوان جایگزین شاخص‌های گیاهی در ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی فقیر محیط‌های خشک و نیمه‌خشک کشور پیشنهاد می‌شود.
واژگان کلیدی
پهنه‌بندی پوشش گیاهی، شاخص گیاهی، روش تحت پیکسل، SMA.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.