palette
ارزيابي تأثير شرايط پارامتري مختلف روش‌هاي ماهواره‌اي SEBAL، METRIC و TVT در برآورد تبخير-تعرق واقعي (مطالعة موردي: اهواز شمالي)
هادي تاجي, نعمت‌الله کریمی, سعید مرید

چکیده

داده‌هاي سنجش از دور داراي کاربرد وسيعي در برآورد تبخير و تعرق واقعي هستند و بدين منظور روش‌هاي مختلفي شرح و بسط ‌يافته است. در اين ميان، سبال و متريک به‌عنوان مدل‌هاي شار انرژي و تي‌وي‌تي برپاية پوشش گياهي توجه زيادي را به‌خود جلب کرده و برپاية برخي پارامترهايي هستند که براي استفاده نياز به ارزيابي دارند. در پژوهش حاضر، 12 تصوير موديس طي دورة سال آبي 88-1387 که محدودة مطالعاتي اهواز شمالي را (طبق طبقه‌‌بندي وزارت نيرو) مي‌‌پوشاند، فراهم شد تا براي تخمين تبخير و تعرق واقعي با استفاده از مدل‌‌هاي سنجش از دور به‌کار گرفته شود. به‌منظور ارزيابي و مقايسة نتايج، از تبخير و تعرق تخمين زده‌شده با استفاده از مدل بيلان آبي مرسوم براي همان دوره استفاده شد. افزون بر اينها، بهترين تخمين تبخير و تعرق واقعي با استفاده از مدل سنجش از دور براي مزارع يونجه با مقادير متناظر در سند ملي آب مقايسه شد. نتايج به‌دست‌آمده، عملکرد بهتر سبال و سپس متريک و تي‌‌وي‌‌تي را نشان دادند. مدل بيلان آب ميزان تبخير و تعرق واقعي را 341 ميلي‌متر بر سال و سبال آن را 2/347 ميلي‌‌متر بر سال براي همان دوره نمايش داد. ارزيابي پارامترهاي اين مدل‌‌ها، تأثير معنا‌‌دار کاربرد معادلات کاليبره‌شدة شار گرماي خاک و طول زبري مومنتوم را بر عملکرد و کاهش عدم‌قطعيت آنها نشان داد.

واژگان کلیدی
داده‌هاي سنجش از دور داراي کاربرد وسيعي در برآورد تبخير و تعرق واقعي هستند و بدين منظور روش‌هاي مختلفي شرح و بسط ‌يافته است. در اين ميان، سبال و متريک به‌عنوان مدل‌هاي شار انرژي و تي‌وي‌تي برپاية پوشش گياهي توجه زيادي را به‌خود جلب کرده و برپاية برخي پارا

منابع و مآخذ مقاله

آب و خاک تهران، 1391، مطالعات آماربرداري منابع و مصارف آب های سطحی و زيرزمينی حوزة آبريز کارون در استان خوزستان، طرح جامع منابع آب، شرکت سهامی سازمان آب برق خوزستان، مجری طرح شرکت مهندسی مشاور آب و خاک تهران، تهران.

باقری هارونی، م.ح.، 1390، ارزیابی فناوری سنجش از دور در برآورد مؤلفه‌‌های بیلان آب در مقیاس حوضه‌‌ای، با تأکید بر میزان برداشت خالص آب زیرزمینی، مطالعة موردی: حوضة دریاچة ارومیه، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 145 ص.

تاجی، ه.، 1393، استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و توسعة مدل SEBAL در برآورد اجزای بیلان آبی محدوده‌های مطالعاتی رودخانة کارون در استان خوزستان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 175 ص.

عليزاده، ا.، 1382، بهينه‌‌سازي سند ملي الگوي مصرف آب كشاورزي ايران، «نياز خالص آبياري محصولات زراعي و باغي ايران»، استان خوزستان، سازمان هواشناسي كشور-وزارت جهاد كشاورزي، تهران.

کاویانی، ع.، سهرابی، ت.، دانش ‌‌کار‌‌آراسته، پ.، 1392، تخمین دمای سطح زمین با استفاده از شاخص اختلاف نرمال‌شده (NDVI) در تصاویر سنجنده‌‌های MODIS و Landsat ETM+، مجلة هواشناسی کشاورزی، جلد 1، شمارة 1، صص. 25-14.

مباشری، م.، 1385، برآورد میزان تبخیر و تعرق در دشت‌‌های مرکزی و شمالی خوزستان با استفاده از تصاویر ماهواره‌‌ای لندست 7 سنجندة ETM+، گزارش نهایی سازمان آب و برق خوزستان، معاونت مطالعات پایه و طرح‌‌های جامع منابع آب.

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M., 1998b, Crop Evapotranspiration-Guidelines for Computing Crop Water Requirements-FAO Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, Rome, 300, PP. 6541.

Allen, R.G., Tasumi, M. & Trezza, R., 2007, Satellite-based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration (METRIC)—Model, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 133, PP. 380.

Allen, R.G., Tasumi, M., Morse, A. & Trezza, R., 2005, A Landsat-based Energy Balance and Evapotranspiration Model in Western US Water Rights Regulation and Planning, Irrigation and Drainage systems, 19, PP. 251-268.

Bastiaanssen, W., 2000, SEBAL-based Sensible and Latent Heat Fluxes in the Irrigated Gediz Basin, Turkey, Journal of Hydrology, 229, PP. 87-100.

Bastiaanssen, W.G.M., Menenti, M., Feddes, R.A. & Holtslag, A.A.M., 1998a, A Remote Sensing Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL)- Part 1: Formulation, Journal of Hydrology, 228, PP. 198-212.

Bastiaanssen, W.G.M., Miltenburg, I., Evans, R., Molloy, R., Bastiaanssen, F. & van der Pol, E., 2009, An Operational Satellite-based Irrigation Monitoring and Scheduling Tool for Saving Water in Irrigation, Presented at the Irrigation and Drainage Conference, Irrigation Australia Ltd, Swan Hill, Vic, Australia.

Bastiaanssen, W.G.M., Noordman, E.J.M., Pelgrum, H., Davids, G., Thoreson, B.P. & Allen, R.G., 2005, SEBAL Model with Remotely Sensed Data to Improve Water-Resources Management under Actual Field Conditions, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Volume 131, Issue 1, 131, 1(85).

Bastiaanssen, W.G.M., Pelgrum, H., Wang, J., Ma, Y., Moreno, J.F., Roerink, G.J. & van der Wal, T., 1998b, A Remote Sensing Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL): part 2, Validation, Journal of Hydrology, 212–213, PP. 213-229.

Bos, D.G., 2001, Sedimentary Cladoceran Remains, A Key to Interpreting Past Changes in Nutrients and Trophic Interactions, Ph.D., Queen’s University, Kingston, Ontario, PP. 206.

Chandrapala, L. & Wimalasuriya, M., 2003, Satellite Measurements Supplemented with Meteorological Data to Operationally Estimate Evaporation in Sri Lanka, Agricaultural Water Management, 58, PP. 89-107.

Courault, D., Seguin, B. & Olioso, A., 2005, Review on Estimation of Evapotranspiration from Remote Sensing Data: From empirical to numerical modeling approaches, Irrigation and Drainage Systems, 19, PP. 223-249.

Jain, S.K., Jain, Sh.K., Hariprasad, V. & Choudhry, A., 2011, Water Balance Study for a Basin Integrating Remote Sensing Data and GIS, J. Indian So. Remote Sens., 39(2), PP. 259-270.

Jiang, L. & Islam, S., 1999, A Methodology for Estimation of Surface Evapotranspiration Overlarge Areas using Remote Sensing Observations, Geophys, Res. Lett. 26 (17), PP. 2773-2776.

Jiang, L. & Islam, S., 2001, Estimation of Surface Evaporation Map over Southern Great Plains using Remote Sensing Data, Water Resource. Res., 37 (2), PP. 329-340.

Jiang, L. & Islam, S., 2003, An Intercomparison of Regional Latent Heat Flux Estimation using Remote Sensing Data, Int. J. Remote Sens., 24 (11),

PP. 2221-2236.

Jiang, L., Islam, S. & Carlson, T.N., 2004, Uncertainties in Latent Heat Flux Measurement and Estimation: Implications for using a simplified approach with remote sensing data, Canadian Journal of Remote Sensing, 30, PP. 769-787.

Jiang, L., Islam, S., Guo, W., Singh Jutla, A., Senarath, S.U.S., Ramsay, B.H. & Eltahir, E., 2009, A Actual Evapotranspiration Estimation Algorithm over South Florida, Global and Planetary Change, 67, PP. 62-77.

Muthuwatta, L.P., Ahmad, M., Bos, M.G. & Rientjes, T.H.M., 2010, Assessment of Water Availability and Consumption in the Karkheh River Basin, Iran-Using Remote Sensing and Geo-statistics, Water Resources Management, 24, PP. 459-484.

Rocha, J., Perdigao, A., Melo, R. & Henriques, C., 2010, Managing Water in Agriculture through Remote Sensing Applications, Managing Water in Agriculture through Remote Sensing Applications.

Tang, R., Li, Zh.L., Jia, Y., Li, Ch., Sun, X., Kustas, W.P. & Anderson, M.C., 2011, An Intercomparison of three Remote Sensing-based Energy Balance Models using Large Aperture Scintillometer Measurements over a Wheat–corn Production Region, Remote Sensing of Environment, 115, PP. 3187-3202.

Tang, R., Li, Zh.L. & Tang, B., 2010, An Application of the Ts–VI Triangle Method with Enhanced Edges Determination for Evapotranspiration Estimation from MODIS Data in Arid and Semi-arid Regions: Implementation and validation, Remote Sensing of Environment, 114, PP. 540-551.

Waters, R., Allen, R., Bastiaanssen, W.G., Tasumi, M. & Trezza, R., 2002, Surface Energy Balance Algorithms for Land (SEBAL), Advanced Training and Users Manual, PP. 1-98.

Zhao-Liang, L., Ronglin, T., Zhengming, W., Yuyun, B., Chenghu, Z., Bohui, T., Guangjian, Y. & Xiaoyu Z., 2009, A Review of Current Methodologies for Regional Evapotranspiration Estimation from Remotely Sensed Data, Sensors Journal, 9, PP. 3801-3853.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.