palette
تدقيق رقومي سازي قطعات ثبتي با تکيه بر حفظ مساحت و طول هاي چند ضلعی
آرش حاذقی اقدم, حسين هلالي, علي اصغر آل شيخ

چکیده

کليه اسناد املاک قديمي کشور که کاغذي هستند می‌بایستی به نقشه‌هاي رقومي و زمين مرجع تبديل گردند. در رقومي‌سازي قطعات جهت ورود به سامانه حدنگاری، لازم است که فرم رقومي چندضلعی ازنظر مساحت و ابعاد محيطي با سند (قبلي) مطابقت داشته باشد. در فرايند رقومي‌سازي ويژگي­هاي هندسي عوارض نظير مساحت پلی گون‌ها تغيير مي‌يابد. حفظ مطابقت طول‌ها و مساحت، مانع از بروز مغايرت در اسناد و ايجاد اختلافات ثبتي و معاملاتي مي‌گردد. جهت رفع اين مشکل در اين تحقيق، در فرايند رقومي سازي با ثابت نگه‌داشتن طول‌های اضلاع براي حفظ مساحت پلی گون‌ها، زواياي رئوس پلی گون‌ها به‌عنوان مشاهده در نظر گرفته مي‌شود و روشي مبتني بر سرشکني کمترين مربعات با استفاده از معادلات شرط ارائه مي­گردد. در اين فرايند، مختصات جهاني به محل‌های ثابت نقشه رقومي شده نسبت داده مي­شود و با حفظ طول اضلاع و با کمترين تغيير موقعيت رئوس، مساحت درج‌شده در سند جهت مطابقت لازمه تأمین مي‌گردد. براي بررسي اين روش، یک نقشه کاغذي حاوي شش قطعه با مساحت­هاي حدود هزار مترمربع در مقياس 1:1000 اسکن گرديد و رقومي سازي با تکیه‌بر حفظ مساحت و طول­هاي پلی گون‌ها صورت گرفت. نتايج نشان مي­دهد که ميانگين، حداکثر و حداقل مقدار جابه­جايي رئوس توسط روش سرشکني به‌طور متوسط به ترتيب برابر 31/19، 96/26 و 50/10 سانتي‌متر است که با توجه به مقياس نقشه و قوانين حدنگاری قطعات زراعي و اراضي ملي ازنظر ثبتي قابل‌قبول بوده و تدقيق صورت گرفته در رقومي سازي با توجه به مطابقت ایجادشده مقبول و مطلوب است.

واژگان کلیدی
رقومي سازي- سرشکني زواياي پلی گون- حفظ مساحت- قطعات ثبتي

منابع و مآخذ مقاله

آیین نامة حدود و وظایف و تشكیلات تهیة نقشة املاك به‌صورت كاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصرة 3 مادة 156 قانون ثبت اسناد و املاك، مصوب 15 دی 1379 قوة قضائیه، 1379، http://www.ssaa.ir/SubjectView/tabid/73/Code/427/Default.aspx.

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شمارة 119، 1386، http://www.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=3680&Site=NCCPortal&Lang=fa-IR

دیانت‌خواه، م.، 1388، نقشهبرداری مهندسی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.

رمضانی، ع.، سعادت سرشت، م.، 1395، افزایش سازگاری نقشه‌های ثبتی با اطلاعات هندسی مندرج در اسناد ثبتی به‌روش نگاشت اجزاء محدود، مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، سال چهارم، شمارة 2، صص. 137-123.

شبکة موقعیتیابی یکپارچة مالکیتها (شمیم)، 1396، http://shamim.ssaa.ir.

قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض، 1333، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96882.

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، 1393، http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4845.

قانون مدنی، 1314، http://rc.majlis.ir/fa/law/ show/92778.

کیایی، ع.، 1376، تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و مادة 149 قانون ثبت، دیدگاه‌های حقوقی، شمارة 8، صص. 109-72.

لطفی، ص.، سالک قهفرخی، ر.، 1391، ارزیابی پیادهسازی مدل سیستم رقومی کاداستر چندمنظوره (مطالعة موردی: منطقة 8 شهرداری تبریز)، سنجش از دور و GIS ایران، سال چهارم، شمارة 2، صص. 114-97.

Abbas, H.F., 2013, Agricultural Cadastral Map Updating by High Resolution Satellite Images & GIS, Doctoral dissertation, University of Baghdad.

Berk, S. & Ferlan, M., 2018, Accurate Area Determination in the Cadaster: Case Study of Slovenia, Cartography and Geographic Information Science, 45(1), PP. 1–17.

Bolstad, P.V., Gessler, P. & Lillesand, T.M., 1990, Positional Uncertainty in Manually Digitized Map Data, International Journal of Geographical Information System, 4(4), PP. 399–412.

Brovelli, M.A. & Minghini, M., 2012, Georeferencing Old Maps: A Polynomial-Based Approach for Como Historical Cadastres, E-Perimetron, 7(3), PP. 97–110.

Carter, D. & Heuangsavath, B., 2007, Moving from a Successful to a Modern Cadastre in LAO PDR, TS 6A–Case Studies on Land Administration Projects in Asia and the Pacific, PP. 1–14.

Chrisman, N.R., 1987, Efficient Digitizing through the Combination of Appropriate Hardware and Software for Error Detection and Editing, International Journal of Geographical Information System, 1(3), PP. 265–277.

Dunn, R., Harrison, A.R. & White, J.C., 1990, Positional Accuracy and Measurement Error in Digital Databases of Land Use: An Empirical Study, International Journal of Geographical Information System, 4(4), PP. 385–398.

Mikhail, E.M. & Ackermann, F.E., 1976, Observations and Least Squares, University Press of America, New York.

Roggero, M. & Soleti, A., 2015, State of the Art in Digitization of Historical Maps and Analysis of their Metric Content, Territorio Italia, 2015(1), PP. 33–50.

Tong, X., Shi, W. & Liu, D., 2005, A Least Squares-Based Method for Adjusting the Boundaries of Area Objects, Photogrammetric Engineering & Remote sensing, 71(2), PP. 189–195.

Tuno, N., Mulahusic, A. & Kogoj, D., 2017, Improving the Positional Accuracy of Digital Cadastral Maps through Optimal Geometric Transformation, Journal of Surveying Engineering, 143(3), PP. 1–12.

Wan, W.Y. & Williamson, I.P., 1995, A Review of the Digital Cadastral Databases in Australia & New Zealand, Australian Surveyor, 40(1), PP. 41–52.

Wassie, Y.A., Koeva, M.N., Bennett, R.M. & Lemmen, C.H.J., 2018, A Procedure for semi-Automated Cadastral Boundary Feature Extraction from High-Resolution Satellite Imagery, Journal of Spatial Science, 63(1), PP. 75–92.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.