palette
پایش و ارزیابی اثرات گردوغبار بر تغییرات بارش در جنوب‌غرب ایران با استفاده از سنجش از دور و GIS
طاهره انصافی‌مقدم, فرامرز خوش‌اخلاق, علی‌اکبر شمسی‌پور, رضا اخوان, طاهر صفرراد, فرشاد امیراصلانی

چکیده
گردوغبار اتمسفر و تعاملات آن با بارش؛ در آب‌وهوای مناطقی که سرزمین‌های خشک و نیمه‌]شک وسیعی در آن وجود دارد؛ تأثیرات زیادی برجای می‌گذارد. ابهامات بسیاری درمورد علت تفاوت مقدار بارندگی از محلی به محل دیگر و از زمانی به زمان دیگر وجود دارد؛ به‌طوری‌كه حتی با گسترش دانش و فناوری، هنوز علت این نوسان‌ها كاملاَ مشخص نشده است. امروزه به‌منظور پایش تأثیر رخدادهای گردوغبار بر تغییرات بارندگی، از تصاویر ماهواره‌ای  استفادة گسترده‌‌‌‌ای می‌شود. هدف از اجرای این تحقیق بررسی روند تغییرات بارندگی، با درنظرگرفتن فراوانی رخدادهای گردوغبار، با استفاده از روش‌های آماری خوشه‌بندی، سنجش از دور و پهنه‌بندی در محیط GIS، در منطقة جنوب‌غرب ایران است. این پژوهش تلاشی است برای بارزسازی ارتباط بین فراوانی روزهای همراه با گردوغبار و تغییرات مقادیر بارندگی در ایستگاه‌های منطقة جنوب‌غرب ایران. در این تحقیق، مجموعة داده‌های روزانة رخدادهای گردوغبار و مقادیر بارندگی روزانة 45 ایستگاه هواشناسی طی سی سال گذشته (2016- 1986) تحلیل شد. دو دسته اطلاعات شامل مجموعه داده‌های روزانه، ماهانه‌، فصلی و سالیانة وقایع گردوغبار و بارش و محصول ضخامت طیف نوری AOD ذرات گردوغبار سنجندة  MODISپردازش شدند. درمورد دستة نخست، اطلاعات با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای از بــین وقــایع گــردوغبار، مــوارد گــردوغبار همراه با بارش، در یک روز مشخص‌شده، پردازش و محاسبه و سپس تحلیل شد. سپس نقشه‌های بارندگی و فراوانی روزهای گردوغبار، در جنوب‌غرب ایران، با استفاده از روش میان‌یابی فاصلة وزنی (IDW) تهیه شد. در گام بعدی، به‌منظور بارزسازی و مشاهدة شدت غلظت گردوغبار، خروجی محصول AOD با استفاده از تصاویر سنجندة MODIS الگوریتم ترکیبیDeep Blue  وDark Target، کد 064 در تاریخ‌های استخراج‌شده در محیط ArcGIS تبدیل به نقشه شد و مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که روش مورد نظر به‌خوبی قادر به شناسایی پدیدة گردوغبار در منطقة مورد مطالعه است و می‌تواند تغییرات غلظت گردوغبار را با داده‌های زمینی مورد سنجش قرار داده و مقایسه کند. همچنین، بین پارامتر ضخامت نوری هواویزه‌ها و اطلاعات تاریخی مربوط به فراوانی رخدادهای گردوغبار در گزارش‌های سازمان هواشناسی، انطباق بسیار منطقی و روشنی وجود دارد.
واژگان کلیدی
تغییرات بارندگی، دید افقی، جنوب‌غرب ایران، رخدادهای گردوغبار، ضخامت نوری آئروسل.

منابع و مآخذ مقاله

حیدری، پ.، (1394) توسعه مدل استخراج عمق اپتیکی ذرات معلق با قدرت تفکیک مکانی بالا، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته گرایش مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف.

رحمانی، ش.، (1394) تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه.

سایت موسسه علمی – تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل، درون یابی به روش” وزن دهی بر اساس عکس فاصله” (IDW) GIS ، (بدون تاریخ)سایت اینترنتی www.gisland.org.

سایت گیلامرد، رابطه آلودگی هوا و

کاهش بارندگی(2012)، گیل آمرد http://www.gilamard.com

عزیزی، ق.، شمسی‌پور، ع.، میری، م.، صفرراد، ط.، 1391، تحلیل آماری‌ـ همدیدی پدیدة گردوغبـار در نیمة غربی ایران، محیط‌شناسی، سال 38، شمارة ۳، پاییز، صص. ۱34-۱23.

قرباني سالخورد، ر.، مباشري، م.، رحيم زادگان، م.،(1389) توانايي داده‌هاي سنجنده موديس در تحليل‌هاي كيفي و كمي كيفيت هوا در مناطق شهري، پژوهش‌هاي اقليم‌شناسي، پاييز و زمستان 1389، دوره1، شماره 4-3، صفحات 74-61.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Science

Nature GeoScience

Anonymous, 2011, National Plan for Prevention and Control of Oak Forests Decline in the Forest Ecosystems, Forest Resources Office, Department of Arid and Semi-arid, Forests, Range and Watershed Management Organization, 68 p. (In Persian).

Barkan, J., 2008, Synopsis Patterns Associated with Dusty and Non-Dusty Seasons in the Sahara, Theor. Appl. Climatolo., 10, PP. 354-364.

Dao-Yi, G., Pei-Jun, Sh. & Jing-Ai, W., 2004, Daily Precipitation Changes in the Semi-Arid Region over Northern China, Journal of Arid Environments, 59(4), PP. 645-796, (December).

Goudie, A. & Mideleton N.J., 2006, Desert Dust in the Global System, Springer, Heidelberg, 901.

Hamish, A., Grant, M., Tanish, A., Sturman, P. & Zavtar, P., 2001, Inter-Regional Transport of Australian Dust Storms, Soil Erosion Research for the 21th Century, Proceeding of int.symp.Honolulu.HI.USA.

Kim, J., 2008, Transport Routes and Source Regions of Asian Dust Observed in Korea during the Past 40 Years (1965–2004), Atmospheric Environment, 42, PP. 4778-4789.

Markert, B., 1993. Plants as Biomonitors: Indicators for Heavy Metals in the Terrestrial Environment, (B.Markert,Ed.), VCH Weinheim, New York/ Basel/ Cambridge, 1993.

Marshall, Sh.J., 2005, A Review of Current Investigations of Urban, Induced Rain Fall and Recommendations for the Future, J. Earth Interact., 9, 12.

Mbourou, G.N., Bertrand, J.J. & Nicholson, S.E., 1997, Impact of Dust Storm on Cloud Microstructure over the Eastern Medi, Stt. J. Appl. Meteorol.

Miller, S.D., Kuciauskas, A.P., Liu, M., Ji, Q., Reid, J.S., Breed, D.W., Walker, A.L. & Al Mandoos, A., 2008, Haboob Dust Storms of the Southern Arabian Peninsula, J. Geophys. Res. 113.

Nicholson, SE., 2001, Climatic and Environmental Change in Africaduring the Last Two Centuries, Climate Research, 17, PP. 123-144.

O’Hara, S.L., Clarke, M.L. & Elatrash, M.S., 2006, Field measurements of Desert Dust Deposition in Libya, Atmospheric Environ-ment, 40(21), PPp. 3881-3897

Orlovsky, L., Orlovsky, N. & Durdyev, A., 2005, Dust Storms in Turkmenistan, Journal of Arid Environments, 60(1), PP. 83-97•

Rosenfeld, D., Rudich Y. & Lahav, R., 2001, Desert Dust Suppressing Precipitation: A Possible Desertification Feedback Loop, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 98, PP. 5975-5980.

Rosenfeld, D., 2000, Suppression of Rain and Snow by Urban and Industrial Air Pollution, Science, 287(5459), PP. 1793-1796.

Rosenfeld, D., 2006, Aerosols Suppressing Precipitation in the Sierra Nevada: Results of the 2006 Winter Field Campaign, Presentation at the 3rd Annual Climate Change Research Conference, Sacramento, Sept. 2006. See: www. climatechange.ca.gov/events/2006_conference/ presentations/2006-09-14/2006-09-14.

Rosenfeld, D. & Givati, A., 2006, Evidence of Orographic Precipitation Suppression by Air Pollution Induced Aerosols in the Western USA, J. Applied Meteorology, 45, PP. 893-911.

Rosenfeld, D. & Lensky, I.M., 1998, Satellite Based Insights into Precipitation Formation Processes in Continental and Maritime Convection Clouds, Bull. American Meteorological Society, 79, PP. 2457-2476.

Rosenfeld, D., Yu, X. & Dai, J., 2005, Satellite Retrieved Microstructure of AgI Seeding Tracks in Supercooled Layer Clouds, J. Applied Meteorology, 44, PP. 760-767.

Shepherd, M.J., 2005, A review of current investigations of urban،induced rain fall and recommendations for the future, J. Earth Interact., 9, 12.

Vieru‚ T., 2011, Air Pollution Leads to Precipitation Pattern Shifts‚These Changes Can Affect the Global Climate in its Entirety, Available at: http://news.softpedia.com/news/Air-Pollution-Leads-to-Precipitation-Pattern-Shifts-234290.shtmlNov 14, 2011 09:36 GMT.

Wang, X., Oenema, O., Hoogmoed, W.B., Perdok, U.D. & Cai, D., 2006, Dust Storm Erosion and its Impacton Soil Carbon and Nitrogen Losses in Northern China, Elsevier B.V., 30 June, 66(3), PP. 221-227.

Washington, R., Todd, M., Middleton, N.J. & Goudie, A.S., 2003, Dust-Storm Source Areas Determined by the Total Ozone Monitoring Spectrometer and Surface Observations, Annals of the Association of American Geographers, 93(2), PP. 297-313.

Wilkerson, W.D., 1991, Dust and Sand Forecasting In Iraq and Adjoining Countries, AWS/TN 91/001, Air Weather Service, Scott Air Force Base, IL, 72 pp. [Available from USAF Environmental Technical Application Center, Scott Air Force Base, IL 62225-5008.

Youngxiang Han, Xiaomin Eang, Tianliang Zhao, Huzhi Bai, Shi chang Kong and Lianchun Song. 2009, suppression of precipitation by dast particles originatal in the Tibetan Plateau, Atmospheric Environment, Volume 43, Issues, January 2009, Pages 568-574.

Zhang, J.C. & Lin, Z.G., 1992, Climate of China, Wiley and Shanghai Scientific and Technical Publishers, New York.

Zijiang, Z. & Guocai, Z., 2003, Typical Severe Dust Storms in Northern China During 1954-2002, Chinese Science Bulletin, 48, PP. 2366-2370.

Ziqiang, M. & Quanxi, Z., 2007, Damage Effects of Dust Storm PM2.5 on DNA in Alveolar Macrophages and Lung Cells of Rates, Food and Chemical Toxicology, PP. 1363-1374.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.