palette
ارزیابی پایداری پارامترهای مدلی پارامتریک در کالیبراسیون لیزراسکنر زمینی
الناز محمد زنجانی‌پور, مسعود ورشوساز, محمد سعادت‌سرشت

چکیده

 

عوامل گوناگونی بر کیفیت نتایج حاصل از لیزراسکنر زمینی اثرگذارند و از آنجا که دقت اسکنر تا حد زیادی با خطاهای دستگاهی سیستماتیک محدود می‌شود، باید کالیبره شود. کالیبراسیون در عمل پیش‌نیازی است برای استخراج اطلاعات دقیق و قابل اعتماد سه‌بعدی از ابرنقاط. تاکنون مدل‌های مختلفی که هر یک چند پارامتر فیزیکی را در بر می‌گیرند برای بهبود کیفیت داده‌های لیزر اسکنر ارائه شده است. در ادامه بعد از مشاهدة نمودار مقادیر باقی‌مانده، پارامترهای تجربی به مدل‌های آنها اضافه شده است. این مسئله سبب ایجاد این ضعف در مدل می‌شود که فقط برای همان دسته از مشاهده‌ها قابل استفاده‌اند، چون ممکن است این پارامترهای تجربی در جای دیگری کارساز و پایدار نباشند و می‌بایست پارامترهای دیگری را جایگزین آنها کرد. در مطالعات گذشتة نویسندگان مدل جدیدی ارائه شد که به صورت پارامتریک است و با استفاده از آن امکان کالیبراسیون لیزراسکنر به طور عام وجود دارد. ازآنجاکه پایداری پارامترهای مدل‌ها اهمیت زیادی دارد، در نوشتار حاضر براساس ساختار داخلی دستگاه، پایداری پارامترهای یک مدل پارامتریک که برای کالیبراسیون ابرنقاط به‌دست آمده ارائه شده است و وابستگی آنها با تغییر ساختار دستگاه به‌طور دقیق و از طریق آزمایش‌های متعدد در این مقاله بررسی شده است. با محاسبة پارامترهای مدل و ارزیابی وابستگی آنها و اعمال آنها بر داده‌های ابرنقاط مشاهده می‌شود که این مدل با پایداری نسبی پارامترها، می‌تواند دقت داده‌های لیزراسکنر زمینی را بهبود بخشد.

 

    كلید‌واژه‌ها: لیزراسکنر زمینی، کالیبراسیون، ابرنقاط، مدل پارامتریک.

 

 

 


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.