تماس با مجله

آدرس پستی

دانشگاه شهید بهشتی- مرکز سنجش از دور و GIS - دفتر نشریه سنجش از دور و GIS ایران

تماس اصلی

نشریه سنجش از دور و GIS
سردبیر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز سنجش از دور و GIS، دفتر نشریه
تلفن ثابت: 22431723-29903079
فاکس: 22431788
ایمیل: irsgisso@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir