هیات تحریریه

مدیر مسئول

 1. علی اکبر متکان, استاد دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر

 1. محمد جواد ولدان زوج, استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی,

اعضای هیات تحریریه

 1. سید کاظم علوی پناه, استاد دانشگاه تهران
 2. کاظم رنگزن, دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 3. کریم سلیمانی, استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 4. محمودرضا صاحبی, دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 5. منوچهر فرجزاده, دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 6. محمد سعدی مسگری, دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 7. حسن لشکری, دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 8. محمد رضا مباشری, استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 9. محمد جواد ولدان زوج, استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی,
 10. علی اکبر متکان, استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیر داخلی

 1. امین حسینی اصل, دانشگاه شهید بهشتی