palette
اسامی نویسندگان
آ
آبتین, الهام, دانشگاه زابل (ایران)
آبکار, علي‌اکبر, استاديار ‌گروه مهندسي سنجش از دور، دانشکدة مهندسي نقشه‌برداري، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
آبکار, علي‌اکبر, استاديار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکدة مهندسي نقشه‌برداري
آبکار, علی اکبر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)
آخوندی, محمد, کارشناس ارشد سیستم‌های اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
آذری, حمید, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
آرخی, صالح, دانشگاه گلستان (ایران)
آزادبخت, محسن, استادیار مرکز مطالعات سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
آزموده اردلان, علیرضا, استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشكده‌های فنی، دانشگاه تهران
آقابابایی, حسین, دانشجوی دکتری گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکدة ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آقاجانی, حمید, دانشیار، دکتری تخصصی اکتشاف معدنگروه مهندسی نفت و ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود (ایران)
آقامحمدی, حسین‌, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)
آقامحمدی زنجیرآباد, حسین, استادیار, دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی, دانشگاه آزاد اسلامي, واحد علوم و تحقیقات, تهران, ایران (ایران)
آل شيخ, علي اصغر, دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي (ایران)
آل شيخ, علی اصغر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)
آل شیخ, علی اصغر, استاد, دانشکده نقشه برداری, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, ایران (ایران)
آل شیخ, علی اصغر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)
آل شیخ, علی اضغر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)
آل‌شیخ, علی‌اصغر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)
آل‌شیخ, علی‌اصغر, دانشیار گروه GIS دانشکدۀ نقشه‌‌برداری(ژئودزی و ژئوماتیک)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ا
ابراهيمي خوسفي, زهره, دانشگاه کاشان (ایران)
ابراهيمي خوسفي, محسن, دانشگاه تهران (ایران)
ابراهیمی, الهام, دانش آموخته پژوهشکده علوم محیطی (ایران)
ابراهیمی, بابک, دانشگاه اصفهان (ایران)
ابراهیمی خسفی, زهره, دانشگاه شیراز (ایران)

1 - 25 (779)