palette
مشخصات نویسندگان

ابراهیمی هروی, بهروز, کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز