جزئیات نویسندگان

آبکار, علي‌اکبر, استاديار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکدة مهندسي نقشه‌برداري