جزئیات نویسندگان

احمدآبادی, علی, دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 4, شماره 2: تابستان 1391 - علوم پایه
    طبقه بندی نظارت شده لندفرم های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتریک (نمونه موردی: منطقه مرنجاب)
    چکیده  PDF