جزئیات نویسندگان

احمدی, محمدحسن

  • دوره 6, شماره 1: بهار 1393 - علوم پایه
    تهیة نقشة دگرسانی در سامانة اپی‌ترمال مطرآباد، جنوب استان خراسان رضویبا استفاده از داده‌های دورسنجی سنجندة ASTER
    چکیده  PDF