palette
اسامی نویسندگان
ر
رنگزن, کاظم, دانشیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز
رنگزن, کاظم, دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران)
رنگزن, کاظم, دانشیار، گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز
روحانی, حامد, مجتمع آموزش عالی گنبد (ایران)
روزبهانی, رضا, استادیار، مؤسسة تحقیقات آب وزارت نیرو، تهران (ایران)
رویان, ملوک, دانشگاه گرگان (ایران)
ریاحی بختیاری, حمیدرضا, استاديار گروه علوم جنگل دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه شهركرد، شهركرد، ايران
ز
زرگران, زهرا, دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم، دانشگاه علوم اقتصادی، تهران
زرینه, اسلام, دانشگاه شهرکرد (ایران)
زمانی, مجتبی, دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زورقین, حمیدرضا, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)
زینی وند, حسین
س
ساداتي‌نژاد, سيدجواد, دانشگاه تهران (ایران)
ساداتی نژاد, سیدجواد, دانشگاه تهران (ایران)
ساعتی, حامد, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)
سالک قهفرخی, رقیه, دانشگاه مازندران (ایران)
ساکی, عادل, دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران)
سدیدی, جواد, استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران (ایران)
سراجیان, محمدرضا, دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشكده‌های فنی، دانشگاه تهران
سرمدي, فرامرز, دانشجوي کارشناسي ارشد سنجش‌ از دور، دانشکدة مهندسي نقشه‌برداري، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سرکارگر اردکانی, علی, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)
سرکارگر اردکانی, علی, دانشگاه امام حسین (ایران)
سعادت سرشت, محمد, دانشگاه تهران (ایران)
سعادت‌سرشت, محمد, دانشگاه تهران (ایران)
سعدی مسگری, محمد, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (ایران)

226 - 250 (636)