عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 7, شماره 1: بهار1394 بررسي قابليت داده‌هاي طيفي سنجندة OLI ماهوارة لندست8 در برآورد مشخصة تراکم جنگل‌هاي زاگرس مياني (مطالعة موردي: منطقة حفاظت‌شدة مانشت استان ايلام) چکیده   PDF
جلال عزيز, اميراسلام بنياد, ايرج حسن‌زاد ناورودي
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1389 بررسی الگوهای زمانی- مکانی در داده های مربوط به زمین لرزه های تاریخی ایران، با استفاده ازشاخص های و مدل های آمار فضایی چکیده   PDF
مهدی هاشمی, عباس علیمحمدی سراب
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1394 بررسی بهبود دقت طبقه‌بندی با استفاده از ادغام تصوير تک‌باند ALI با تصاوير ابرطيفی Hyperion چکیده   PDF
احمد ملک‌نژاد يزدی, حسن قاسميان, وحيد عيسوی, علی شهسواری, حسن کوشا
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 بررسی تأثیر ریزگردها در بازتابندگی طیفی تاج‌پوشش گندم چکیده   PDF
حسینعلی بهرامی, سهام میرزایی, علی درویشی بلورانی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 بررسی تغییرات درجه حرارت سطح و پوشش ـ کاربری زمین شهری با استفاده از داده‌های سنجندة ETM+ (مطالعه موردی: شهر تهران) چکیده   PDF
پیمان ملک‌پور, محمد طالعی
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1390 بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه اسفراین خراسان شمالی در چهار دهه گذشته چکیده   PDF
نفیسه رمضانی, رضا جعفری, اسماعیل ایزانلو
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1392 بررسی تغییرات کاربری اراضی پایین‌دست سد کجکی حوضه هیرمند افغانستان با استفاده از طبقه‌بندی‌کنندة بیشترین شباهت، درخت تصمیم‌گیری و ماشین‌های بردار پشتیبان چکیده   PDF
محمدرضا حاجی حسینی, حمیدرضا حاجی حسینی, مهران شایگان, سعید مرید, جبار وطن‌فدا, مرحوم علیرضا نجفی
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1388 بررسی درایه ای دادهای پلاریمتری راداری برای انتاب پارامترهای طبقه بندی این داده ها چکیده   PDF
نالا بهرامی, محمودرضا صاحبی, مهدی مختارزاده
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 بررسی روش های تحلیل سلسله مراتبی FAHP & LNRF 4AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی حوضه آبخیز النگ دره) چکیده   PDF
نرجس قهرمانی, عباس خاشعی سیوکی, رسول دخیلی
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1388 بررسی روش های وزن دهی اطلاعات مکانی در GIS(مطالعه موردی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی) چکیده   PDF
فرهاد حسینعلی, علی اصغر آل شیخ, محمد علی رجبی
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 بررسی مقادیر رس با استفاده از طیف‌سنجی ابرطیفی آزمایشگاهی (LDRS) چکیده   PDF
مجید دانش, حسینعلی بهرامی, روشنک درویش‌زاده, علی‌اکبر نوروزی
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1395 بررسی مقایسه‌ای اثر استفاده از مقادیر پیکسل، بازتابش و بازتابندگی در محاسبة شاخص‌های گیاهی از تصاویر ماهواره‌ای LANDSAT 8 چکیده   PDF
سيد باقر فاطمي, فاطمه صدقی
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1390 بررسی و پیشنهاد سامانه ی تعیین موقعیت مبتنی بر عکس مناسب در GIS هر جای گاه چکیده   PDF
حسین نریمانی راد, علی منصوریان, علی محمدزاده
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1396 بررسی کارآیی روش‌های تصحیح اثر اتمسفر در برآورد تراکم تاج‌پوشش جنگل‌های گیلان با استفاده از شاخص‌های گیاهی حاصل از لندست 8 چکیده   PDF
سید احمدرضا نورالدینی, امیراسلام بنیاد
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 بررسی کارایی آمارهای فضایی در تحلیل تراکم شهری چکیده   PDF
علی سلطانی, یوسف اسمعیلی ایوکی, علیرضا احمدیان
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1392 بررسی کارایی تصاویر ماهواره‌ای در پهنه‌بندی گونه‌های مهاجم (مطالعه موردی: مراتع وازرود) چکیده   PDF
کریم سلیمانی, محدثه امیری, رضا تمرتاش, میرحسن میریعقوب‌زاده
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1391 بررسی کارایی شبکه نقطه چین در برآورد درصد تراکم تاج پوشش در جنگل، با استفاده از تصاویر هوایی UltraCam-D و سامانه اطلاعات مکانی چکیده   PDF
سیدیوسف عرفانی فرد, زهره خدایی
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1391 بررسی کمّی و کیفی پارک های شهر ساری، با استفاده از مدل AHP فازی چکیده   PDF
کریم سلیمانی, مرتضی شعبانی, اسدا... دیوسالار
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1389 بهبود الگوریتم SIFT به منظور تناظریابی تصاویر ماهواره ای چکیده   PDF
امین صداقت, حمید عبادی, مهدی مختارزاده
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1395 بهبود تخمين ارتفاع جنگل با روش بهينه‌سازي کوهرنس هوش جمعي ذرات به‌کمک داده‌هاي تداخل‌سنجي پلاريمتريک چکیده   PDF
سيده سميرا حسيني, حميد عبادي, ياسر مقصودي
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1388 بهبود روش استخراج ویژگی غیرپارامتریک وزن دار با استفاده از ترکیب خطی نمونه های آموزشی در تصاویر ابرطیفی چکیده   PDF
محسن قمری اصل, محمدرضا مباشری, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردی
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1391 بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده به منظور برآورد میزان خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران چکیده   PDF
روشنک درویش زاده, علی اکبر متکان, امین حسینی اصل, محسن ابراهیمی خوسفی
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1390 بهبود صحت آشکارسازی طیفی بام ساختمان ها از طریق تلفیق هوشمند روش های تشخیص هدف در تصاویر فراطیفی چکیده   PDF
داود اکبری, سعید همایونی, محمد سعادت سرشت
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1394 بهبود طبقه‌بندی بدون نظارت تصاوير فراطيفي با استفاده از مدل خوشه‌بندی فازی Gustafson-Kessel چکیده   PDF
حميد عزت‌آبادي‌پور, سعيد همايوني
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 بهبود طبقه‌بندی رقومی محصولات کشاورزی در تصاویر چندزمانه با استفاده از اطلاعات بافت در شهرستان قروه چکیده   PDF
علی‌اکبر متکان, داوود عاشورلو, حمید صالحی
 
76 - 100 (231) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>