حساب دوگان گراف و کاربرد های GIS

جواد صابریان؛ محمد رضا ملک؛ مجید همراه؛ استفن وینتر

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388

چکیده
  برای حل برخی از مشکلات یا برای ساده سازی آنالیز ها در گراف،می توان تغییراتی را در ساختار آن ایجاد کرد. دوگان گراف یکی از مصادیق این تغییر محسوب می شود . دوگان گراف خطی یکی از انواع تعریف شده دوگان گراف است که برای بیان گراف های دارای گره ها ی وزن دار پیشنهاد شده است. در این مقاله مفهومی به عنوان حساب دوگان گراف خطی،بر مبنای این دوگان گراف ...  بیشتر