سرویس های مکانی مبتی بر معماری سرویس گرا مطالعه موردی سرویس های خدمات شهری در تهران

پوریا امیریان؛ علی اضغر آل شیخ؛ آناهید بصری

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  وجود اطلاعات کامل و صحیح و بهنگام، از مهم ترین ابزارهای کارآمد شهری است. لذا دسترسی و پردازش اطلاعات مربوط به به خدمات شهری نقش بسیار مهمی در فرایند های مختلف مدیریت شهری داد. با توجه به حجم بالاو تغییرات بسیار زیاد اطلاعات خدمات شهری و همچینین تعدد استفاده کنندگان این اطلاعات، مقاله حاضر به ارائه راه حل هایی برای دسترسی و پردازش داده ...  بیشتر