مدل سازی هیدرولوژیک حوضه طالقان در محیط GIS با استفاده از مدل SWAT

مهران شایگان؛ عباس علیمحمدی؛ حامد روحانی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  به منظور مدیریت بهینه حوضه های آبخیز، به ویژه در حوضه های آبخیز کوهستانی که فاقد ایستگاه های هیدرومتری به تعداد کافی اند، شبیه سازی پدیده های هیدرولوژیکی دارای اهمیت فراوانی است. هدف از این تحقیق، بررسی قابلیت شبیه سازی هیدرولوژیک و ارزیابی مدل نیمه توزیعی فیزیکی SWAT (Soil and Water Asses sment) در حوضه طالقان با انواع خاک و کاربری های مختلف است. ...  بیشتر