بررسی کمّی و کیفی پارک های شهر ساری، با استفاده از مدل AHP فازی

کریم سلیمانی؛ مرتضی شعبانی؛ اسدا... دیوسالار

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1391

چکیده
  امروزه تحولات تکنولوژی و صنعیت شدن شهرها، موجب دگرگونی های اساسی و عمده ای در اکولوژی شهری شده و به تخریب شدید محیط زیست سکونتگاه ها دامن زده و در بردارنده پیامدهای ناگواری در زندگی انسان ها و جوامع شان بوده است. مهم ترین و در عین حال ساده ترین راه تعدیل این پیامدها و آسیب های زیست محیطی، توسعه پارک ها و فضاهای سبز است. کاربری هایی چون ...  بیشتر