بهبود خوشه‌بندی تصاویر فراطیفی با به‌کارگیری دیورژانس اطلاعات طیفی

حمید عزت‌آبادی‌پور

دوره 10، شماره 3 ، فروردین 1397، ، صفحه 17-32

چکیده
  الگوریتم خوشه‌بندی K-Means یکی از پرکاربردترین روش‌های طبقه‌‌بندی نظارت ‌‌نشده در پردازش تصاویر سنجش از دور است. در الگوریتم K-Means استاندارد، از معیار عدم شباهتِ فاصله اقلیدسی، به منظور اندازه‎گیری عدم شباهتِ بین داده‎ها و خوشه‌ها استفاده می‌شود. فاصله اقلیدسی، یک معیار عدم شباهتِ قطعی است که بردار طیفی پیکسل‌ها و مراکز خوشه‌ها ...  بیشتر