توسعة خودکاره‌‌‌‌‌های سلولی برمبنای نظریة فازی برای مدل‌سازی توسعة شهری

محمدرضا ملک؛ نازنین عبدالقادری بوکانی؛ محمدسعدی مسگری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   در طول 10 سال اخیر، خودکاره‌های سلولیبه‌صورت گسترده‌‌‌‌‌ای در شبیه‌‌‌‌‌سازی پدیده‌‌‌‌‌های مکانی مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند. با این حال، به‌دلیل ماهیت قطعی و توجه‌نکردن به عدم‌قطعیت در خودکاره‌‌‌‌‌های سلولی کلاسیک، محدودیت‌‌‌‌‌های گوناگونی برای شبیه‌‌‌‌‌سازی این‌‌‌‌‌گونه پدیده‌‌‌‌‌ها به وجود ...  بیشتر