کاربرد روش‌های زمین‌آمار و GIS در مکان‌یابی مناطق مستعد سیستم‌های آبیاری در مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعة موردی: دشت خالدآباد بادرود)

سیدجواد ساداتی‌نژاد

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   درسال‌ها‌یاخیر،اهمیت آب زیرزمینی به‌مثابه منبع مهم تأمین آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک به‌دلیلبرداشتبی‌رویهازآن دوچندان شده است. برداشت بی‌رویه سبب افتسطحایستابیآب در بسیاری از مناطق کشور شده است و باجایگزین‌کردن روش‌ها‌ی آبیارینوینبه‌جایروشآبیاریسنتیمی‌تواناز روند افت سفره و درنتیجه بیابان‌زایی جلوگیری کرد. کیفیتآب ...  بیشتر