تعیین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک در تفکیک رخساره‌های کویری براساس روش میانگین هندسی و تجمیع لایه‌های اطلاعاتی سنجندة ASTER (مطالعة موردی: پلایای طبس)

محمد حسن‌زاده نفوتی؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ مسلم چابک بلداجی؛ محسن ابراهیمی خوسفی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   تهیة نقشة دقیق از ساختارهای زمین‌شناسی، در مدیریت سرزمین اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از این ساختارها در مناطق خشک و بیابانی منشأ رسوبات بادی، غبار و ذرات معلق در هوا به‌شمار ‌می‌آیند. افزایش روزافزون توان تفکیک سنجنده‌ها و دسترسی آسان به آنها، کمک شایانی به مطالعة مناطق بیابانی کرده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر ...  بیشتر