استفاده از تلفیق تصاویر نوری و راداری برای تیپ‌بندی مراتع

رضا حسینخانی؛ محمودرضا صاحبی؛ حمید عبادی

دوره 6، شماره 3 ، دی 1393

چکیده
   سنجش از دور را می‌توان به‌عنوان ابزاری قدرتمند با به‌کارگیری داده از منابع مختلف و تلفیق آنها با یکدیگر برای طبقه‌بندی انواع پوشش گیاهی و کاربری اراضی به‌کار گرفت. طبقه‌بندی انواع مراتع، اطلاعات اصلی را برای آنالیز بهره‌وری کشاورزی، محاسبة کربن و شناسایی تنوع زیستی فراهم می‌کند. نخستین مجموعه داده‌های استفاده‌شده در مطالعة ...  بیشتر