طبقه‌بندی داده‌های لیدار موج‌‌پیوسته با ترکیب ویژگی‌های فیزیکی و هندسی در مناطق شهری

محسن حسن‌زاده شاهراجی؛ علی محمد‌زاده

دوره 6، شماره 3 ، دی 1393

چکیده
   در دو دهة اخیر استفاده از لیزراسکن‌های هوایی یا لیدار در کاربردهای گوناگون مهندسی ژئوماتیک رشد فزاینده‌ای یافته است. دلیل این امر قابلیت اعتماد بالا و صحت داده‌های خروجی حاصل از این نوع سنجنده‌هاست. خروجی لیدار، ابرنقاط سه‌بعدی طبقه‌بندی‌نشده و غیرساختاریافته است. برای عملیاتی‌کردن داده‌های مذکور می‌بایست این داده‌ها به‌نوعی ...  بیشتر