مدل‌سازی مکانی ـ زمانی وقوع طوفان‌های گرد‌وغبار در استان خوزستان

حسین‌علی بهرامی؛ محبوبه جلالی؛ علی درویشی بلورانی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  در سال‌های اخیر وقوع طوفان‌های گرد‌وغبار به بحران جدی منطقه‌ای تبدیل شده است. استان خوزستان، از مناطقی است که تحت تأثیر این پدیده قرار دارد. پارامترهای اقلیمی و پوشش گیاهی در وقوع این طوفان‌ها نقش مهمی دارند. در این تحقیق، تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای اقلیمی و پوشش گیاهی و ارتباط آن‌ها با پدید‌آمدن طوفان‌های گردوغبار بررسی ...  بیشتر