تعیین پتانسیل ژئوئید با استفاده از داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و GRACE

سیدروح‌الله عمادی؛ مهدی نجفی علمداری

دوره 3، شماره 1 ، آذر 1390

چکیده
  هدف اصلی از این مقاله، تعیین پتانسیل ژئوئید با استفاده از داده‌های ماهوارة ارتفاع‌سنجی، Jason-2 و ماهواره GRACE است. مراحل انجام تحقیق حاضر براساس الگوریتم زیر است: 1) تهیه 80 دوره، در حدود 27 ماه،‌ داده‌های خام ماهواره ارتفاع‌سنجی Jason-2؛ 2) انجام تصحیحات لازم نظیر: جزر و مدی، اتمسفریک و دستگاهی بر روی داده‌های خام به‌منظور تعیین ارتفاع ...  بیشتر