مطالعه فرونشست دشت خرمدره با استفاده از تکنیک تداخلسنجی راداری و بررسی مخاطرات آن

نعیمه احمدی؛ زهرا موسوی؛ زهره معصومی

دوره 10، شماره 3 ، فروردین 1397، ، صفحه 33-52

چکیده
  در این تحقیق، به منظور بررسی رخداد پدیده فرونشست زمین (تعیین نرخ، محدوده و تغییرات زمانی آن) در دشت خرمدره، از تکنیک تداخل‌سنجی راداری استفاده شد. به همین منظور، تصاویر ماهواره ENVISAT اخذ شده در بازه زمانی 2005-2003 ابتدا پردازش شده و سپس میدان جابجایی در منطقه با روش آنالیز سری زمانی، بر اساس پراکنش‌گرهای پایدار محاسبه شد. میدان جابجایی، ...  بیشتر

ارزیابی بهینة گسترش فیزیکی شهر زنجان با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی

زهره معصومی؛ مژگان امیراصلانی؛ ابوالفضل رضایی

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، ، صفحه 37-58

چکیده
  توسعة روزافزون شهر و رشد بی‌رویة جمعیت شهری منجر به گسترش مهارنشدنی ساختار فضایی شهرها شده است. این مسئله لزوم هدایت آگاهانه، ساماندهی و آمایش سرزمین را دوچندان کرده است. شهر زنجان، با توجه به محدودیت‌های فیزیکی و زیست‌محیطی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق درمورد توسعة شهری است. هدف تحقیق حاضر تعیین جهت بهینة گسترش شهر، با درنظرگرفتن ...  بیشتر

توسعة مدل مکانی ریزدانه به‌منظور چینش بهینة کاربری‌های شهری

زهره معصومی؛ محمدسعدی مسگری

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 59-79

چکیده
   افزایش نیاز به زمین و محدودیت عرضة آن، نحوة استفاده از زمین را به چالشی اساسی در عرصة برنامه‌ریزی شهری تبدیل کرده است. در این میان، چینش مناسب و بهینة کاربری‌ها در کنار یکدیگر از چالش‌های اصلی برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری به‌شمار می‌آید. هدف اصلی پژوهش حاضر، به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفة تجمعی ذرات (MOPSO) به‌منظور ...  بیشتر