بهبود ترمیم خودکار چندضلعیهای مسطح در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

کیوان برنا؛ فرهاد فتحی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 75-94

چکیده
  ترمیم چندضلعی­های نادرست برای استفاده در نرم­افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاری نیمه خودکار و وقت­گیر است. ترمیم خودکار چند ضلعی، تفسیر چند ضلعی­های مبهم و نادرست و از بین بردن کلیه اشکالات موجود براساس تعریف­ها و استاندارهای جهانی است که کاربردهای زیادی در نرم افزارهای مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی دارد. با توجه به پیچیدگی ...  بیشتر