تهیه DEM هیدرولوژیک و کاربرد آن در تولید نقشه پیوسته جریان رودخانه (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرخه)

بهزاد حصاری؛ سجاد کریم زادگان

دوره 10، شماره 4 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 85-98

چکیده
  روش­های اصلاح مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، برای بهبود کیفیت آن و به‌منظور استفاده در شبیه‌سازی و مدل‌سازی هیدرولوژیک سلولی مورد استفاده قرار می­گیرد. در این مقاله، روش­های اصلاح DEM و تهیه DEM هیدرولوژیک با استفاده از الحاقیه ArcHydro10.2 بررسی و در 53 زیر‌حوضه کرخه مورد ارزیابی قرار گرفت و یکی از کاربردهای آن در برآورد "رواناب پیوسته" پیاده شد. ...  بیشتر