مقایسة روش‌های تلفیق مبتنی‌بر PCA و IHS به‌منظور تلفیق تصاویر هایپریون و Cartosat-1

مرتضی بشیرپور؛ محمد‌جواد ولدان‌زوج؛ یاسر مقصودی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، ، صفحه 17-30

چکیده
  برای بهره‌مندی هم‌زمان از اطلاعات داده‌های چندمنبعی، از تکنیک‌های عددی یا تحلیلی تلفیق استفاده می‌شود. تلفیق باعث تفسیر بهتر، کاهش ابهام و بهبود طبقه‌بندی می‌شود. روش‌های گوناگونی برای تلفیق گسترش داده‌ شده است؛ ازجمله روش‌های مبتنی‌بر IHS، Wavelet و PCA. در این پژوهش، قابلیت‌ روش‌های تلفیق مبتنی‌بر IHS و روش‌های تلفیق مبتنی‌بر ...  بیشتر