برآورد کمّی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از تحلیل‌های مکانی در محیط GIS

فریده رضایی نوده؛ محمد کریمی؛ موسی جباری قره‌باغ

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، ، صفحه 31-44

چکیده
  انتقال گاز از محل تولید به موقعیت مصرف‌کنندگان نیازمند شبکة‌ توزیع گسترده‌ای است. رشد و توسعة‌ مناطق مسکونی و صنعتی سبب افزایش مصرف گاز و متراکم‌ترشدن شبکة خطوط لولة گاز ‌شده و خطرهای ناشی از خرابی خط لوله و نشت گاز رو به افزایش است.  به‌منظور جلوگیری از خسارت مخاطرات احتمالی و کاهش آنها، مطرح‌کردن چارچوبی برای برآورد ریسک ضروری ...  بیشتر