تخمین کدورت و غلظت کلروفیل آ در دریای خزر از طریق آنالیز چندزمانه تصاویر ماهواره‌ای مادیس و شبکه‌های عصبی موجکی

ملیکا حق پرست؛ مهدی مختارزاده

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 91-108

چکیده
  با توجه به وسعت جهانی منابع آب، اندازه‌گیری‌های زمینی از پارامترهای کیفی امکان‌پذیر نیست، همچنین نمونه‌برداری سنتی از آب و آنالیزهای آزمایشگاهی بسیار پرهزینه و زمان‌بر است. در مطالعات صورت گرفته، برآورد کدورت و غلظت کلروفیل آ به‌عنوان مهم‌ترین پارامترهای کیفی آب با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی با دقت مناسب توسط پژوهشگران ...  بیشتر