کالیبراسیون دمای ‌سطح ‌زمین به‌منظور برآورد دقیق دمای ‌هوای نزدیک‌ به سطح‌ زمین، با استفاده از مدل‌های ریاضی و مشاهدات ایستگاه‌های هواشناسی

سلمان احمدی؛ رضا سودمند افشار

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.103

چکیده
  دمای‌ سطح‌ زمین پارامتری بسیار مهم و کلیدی در بررسی‌های زیست‌‌محیطی، تغییرات آب‌وهوایی، رطوبت خاک، درصد تبخیر ‌و­ تعرق و جزایر گرمایی شهری شمرده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر محاسبة دمای سطح ‌زمین، با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست ‌8 و کالیبراسیون آن، با استفاده از مدل‌های ‌ریاضی غیرخطی است. در این پژوهش، به‌منظور محاسبة دمای ...  بیشتر