ارزیابی تصاویر IRS-P6 برای برآورد سطح زیر‌کشت باغات

بیژن یونسی؛ ناصر احمدی ثانی؛ سوران شرفی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.52547/gisj.11.1.113

چکیده
  کشاورزی، محور توسعه است و سطح زیر‌کشت محصولات زراعی و باغی در بخش کشاورزی یک پارامتر مهم مدیریتی است. ارزیابی و تعیین دقیق‌ سطح این پارامتر، برنامه‌ریزان را در توسعه کشاورزی یاری می‌دهد. به‌منظور غلبه بر محدودیت‌های کار میدانی در برآورد سطح زیر‌کشت محصولات کشاورزی، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌دلیل دید وسیع و یکپارچه، چند‌طیفی ...  بیشتر