خوشه‌بندی تصاویر پلاریمتری-اینترفرومتری راداری با استفاده از آنتروپی شانون و الگوریتم میدان تصادفی مارکوف

محسن اسمعیل نژاد سلطانلو؛ محمود رضا صاحبی

دوره 10، شماره 4 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 121-144

چکیده
  داده‌های پلاریمتری-اینترفرومتری راداری، با فراهم‌کردن اطلاعاتی از نوع شدت، دارا‌بودن اطلاعات پلاریمتری دو تصویر و اطلاعات ارتفاعی حاصل از اینترفرومتری، توانایی زیادی در طبقه‌بندی پوشش‌های زمین دارند که این ویژگی‌های سه­گانه در آنتروپی شانون حاصل از این داده‌ها، به تفکیک قابل مشاهده هستند. استفاده همزمان این پارامترها، نقش ...  بیشتر