ارائة مدلی برای بهینه‌یابی تخصیص کاربری اراضی جهت ذخیرة آب مجازی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

جواد سدیدی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ درواری سید زهرا

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 15-32

چکیده
  امروزه یکی از محدودیت‌های موجود، در زمینة منابع آب، ضعف راهکارهای مرتبط با مدیریت منابع آب است. ازجمله راهکارهای مدیریتی برای بهبود این مشکل، تخصیص بهینة کاربری با رویکرد آب مجازی است. در تحقیق حاضر، مدلی برای بهینه‌یابی تخصیص کاربری با رویکرد ذخیرة آب مجازی، با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری ژنتیک (NSGA-II،GA) در اراضی آبادی حاجی‌لک ...  بیشتر