ارزیابی بهینة گسترش فیزیکی شهر زنجان با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی

زهره معصومی؛ مژگان امیراصلانی؛ ابوالفضل رضایی

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، ، صفحه 37-58

چکیده
  توسعة روزافزون شهر و رشد بی‌رویة جمعیت شهری منجر به گسترش مهارنشدنی ساختار فضایی شهرها شده است. این مسئله لزوم هدایت آگاهانه، ساماندهی و آمایش سرزمین را دوچندان کرده است. شهر زنجان، با توجه به محدودیت‌های فیزیکی و زیست‌محیطی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق درمورد توسعة شهری است. هدف تحقیق حاضر تعیین جهت بهینة گسترش شهر، با درنظرگرفتن ...  بیشتر