معرفی روشی جدید به‌منظور تلفیق مکانی‌ـ زمانی محصولات دمای سطح زمین سنجنده‌های ASTER و مادیس برمبنای تبدیل موجک دوبعدی ایستا

علیرضا بذرگر بجستانی؛ مرتضی طیبی

دوره 12، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 93-114

https://doi.org/10.52547/gisj.12.4.93

چکیده
  پایش دمای سطح زمین (LST)، که یکی از پارامترهای مهم زیست‌محیطی محسوب می‌شود، تا کنون با استفاده از سنجنده‌های سنجش از دوری دارای توان تفکیک زمانی بالا، همچون سنجندة مادیس (توان تفکیک زمانی روزانه و توان تفکیک مکانی یک کیلومتر)، به‌طور گسترده‌ای صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این سنجنده‌ها پایین‌بودن توان تفکیک مکانی آنهاست ...  بیشتر