سنجش عینی معیار‌های محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‌‌های فیزیکی شهروندان، با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی: شهر سنندج

نسیم حوریجانی؛ فرزین چاره جو

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 65-92

https://doi.org/10.52547/gisj.11.1.65

چکیده
  فعالیت‌‌ فیزیکی، یکی از مهمترین جنبه‌‌های زندگی است که مزایای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سلامتی بسیاری را با خود به‌همراه دارد. با توجه به‌اهمیت فضای‌ عمومی ‌شهرها در وقوع ‌این فعالیت‌ها، موضوع توسعه محیط مصنوعی، به‌عنوان چارچوبی که بتواند فعالیت‌‌های فیزیکی را ترویج دهد، به یکی از مسائل مطرح در گفتمان‌ شهرسازی تبدیل ...  بیشتر