ارزیابی خشکیدگی جنگل‌های بلوط با استفاده از تصویر اسپات6 (مطالعة موردی: منطقة کهمره در استان فارس)

محمدرضا نگهدارصابر؛ شهره دیداری؛ مجتبی پاکپرور؛ علیرضا عباسی

دوره 12، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/gisj.12.4.1

چکیده
  بلوط ایرانی، طی سال‌های اخیر، تحت تأثیر پدیدة زوال بلوط قرار گرفته و این پدیده موجب ازدست‌رفتن بخش‌های وسیعی از جنگل‌های بلوط در عرصه‌های زاگرس شده است. به‌‌دلیل پوشش زمانی مناسب و وضوح زمینی مطلوب تصاویر جدید ماهواره‌ای، کاربرد آنها در تشخیص این پدیده امیدبخش به‌نظر می‌رسد. در این تحقیق، قابلیت‌های مکانی تصاویر سنجندة اسپات6 ...  بیشتر