تخمین شوری خاک در بستر خشک‌شده دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر اپتیک سنتینل 2B و مدل‌های رگرسیون خطی چندمتغیره

نسا فرهمند؛ وحید صادقی؛ شهره فرهمند

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.101

چکیده
  شوری خاک، یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین عوامل تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک بوده و پایش و مدیریت صحیح آن امری ضروری است. در کشور ایران، بسیاری از اراضی کشور، در معرض افزایش شوری خاک قرار گرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سواحل دریاچه ارومیه اشاره کرد. از آنجا که تکنیک‌های سنجش از دور، روشی کارآمد و مقرون به‌صرفه در پایش ...  بیشتر