واکاوی شدت‌- مدت‌- مساحت بارش و تأثیر آن در سیل، با استفاده از تصاویر و داده‌های رادار (مطالعة موردی: سیل هشتم خرداد 1393)

پرویز پنجه کوبی؛ محمد ریحانی پروری؛ مهدی جاوردی؛ محمد رضا رحمن نیا

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.73

چکیده
  چکیدهدر رابطه‌های تجربی برای محاسبة زمان تمرکز، شدت بارش حوضه یکنواخت فرض شده است. تغییرات در شدت، مدت و توزیع فضایی از ویژگی‌های ذاتی بارش‌های همرفتی شمرده می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از تصاویر و داده‌های رادار هواشناسی، شدت و مقدار و پراکنش بارش، با تفکیک مکانی پانصد متر شعاعی و تفکیک زمانی پانزده دقیقه، محاسبه شد. سیل هشتم ...  بیشتر