تعیین بهینة باندهای ماهوارة لندست به‌منظور ‌اندازه‌گیری CDOM دریاچه‌ها با استفاده از الگوریتم SVR

محمد مومنی اصفهانی؛ امیر شاهرخ امینی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.75

چکیده
  مادة آلی محلول رنگی (CDOM) مقیاس مهمی در سنجش کیفیت آب است. می‌توان اذعان کرد CDOM نور موجود در لایه‌های آب را کاهش می‌دهد و فعالیت‌های بیولوژیکی فتوسنتز را مختل می‌کند و سرانجام، مانع رشد جمعیت فیتوپلانکتون‌‌هایی می‌شود که برای زنجیرة غذای آبزیان ضروری‌اند. در بیشتر تحقیق‌هایی که تا کنون به انجام رسیده، از طول موج خاصی برای اندازه‌گیری ...  بیشتر