برآورد بافت و مقادیر اکسیدهای آزاد آهن خاک با استفاده از باندهای ماهوارة لندست 8 و تحلیل رگرسیون

روژین مرادی؛ بابک سوری؛ مرضیه رئیسی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.52547/gisj.14.1.73

چکیده
  این پژوهش با هدف برآورد ویژگی‌های خاک، با استفاده از باندهای ماهوارة لندست 8، در بخشی از زمین‌های زراعی دشت قروه‌ـ دهگلان در غرب ایران انجام شد. در مجموع، از 107 نقطة محدودة مطالعاتی، از عمق 15-0 سانتی‌متری نمونة خاک تهیه و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی این نمونه‌ها در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. برای استخراج اطلاعات از تصویر ماهوارة لندست ...  بیشتر