توزیع مکانی‌ـ زمانی دما و تبخیرـ تعرق مرجع با استفاده از داده‌های CRU در خراسان رضوی و پیش‌نگری تغییرات آتی برمبنای مدل‌‌های اقلیمی CMIP5

منصوره کوهی؛ زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ آزاده محمدیان؛ مجید حبیبی نوخندان

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.55

چکیده
  تبخیرــ تعرق گیاه مرجع متغیری است که مهم‌ترین جزء چرخة هیدرولوژی محسوب می‌شود. با توجه به ارتباط مستقیم تبخیرـ تعرق مرجع با متغیرهای اقلیمی، انتظار می‌رود افزایش دمای هوا و تغییرات فراسنج‌های مرتبط با دما در روند و مقدار ETo تأثیر بگذارد. در این مطالعه، ضمن بررسی مهارت داده‌های شبکه‌ای CRU در برآورد میانگین سالیانة سه متغیر دمای ...  بیشتر