تأثیر افزایش غلظت گاز دی‌اکسید کربن بر ذخیرة کل آب ایران با استفاده از سنجش از دور

سمانه صفائیان؛ سامره فلاحتکار؛ محمد جواد طوریان

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 101-112

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.101

چکیده
  در سال‌های اخیر، پدیدة تغییر اقلیم و خشکسالی به معضلی جهانی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان تبـدیل شـده اسـت. در تحقیق حاضر، تغییرات ماهیانة دی‌اکسید کربن جو و ذخیرة کل آب، در بازة زمانی 2015-2003 در ایران، بررسی شده است. از داده‌های ترکیب‌شده با الگوریتم Obsm4MIPs ماهوارة GOSAT و سنجندة SCIAMACHY، برای به‌دست‌آوردن روند تغییرات غلظت گاز دی‌اکسید ...  بیشتر