ارزیابی قابلیت داده‌های MSI سنتینل-2 و OLI لندست‌ 8 در تفکیک واحدهای سنگی‌ و کانی‌های دگرسان منطقة کانسار فسفات اسفوردی، ایران مرکزی

سوگند کریم زاده؛ مجید هاشمی تنگستانی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.1

چکیده
  سنجنده‌های دوقلوی MSI سنتینل‌-2، از لحاظ توان تفکیک مکانی، شباهت بسیاری به سنجندة OLI لندست 8 دارند که آژانس فضایی اروپا، با هدف افزایش داده‌های ادامه‌دار برای پایش سطح زمین، آنها را به فضا پرتاب کرد. در این مطالعه، قابلیت این داده‌ها در تفکیک واحدهای سنگی و دگرسانی، در محدودة کانسار فسفات اسفوردی، ارزیابی و با داده‌های لندست 8 و لندست ...  بیشتر