بررسی نواحی دگرسانی کانسار مس پورفیری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی (سنتینل‌ـ 2، لندست‌ـ 8 و استر) و کنترل‌های زمینی (مطالعة موردی: کانسار مس مسجدداغی‌ـ شمال‌غرب ایران)

مریم سادات احمدی؛ عباس مالیان

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.47

چکیده
  طراحی الگوریتم‌های سنجش از دور و توسعة روش‌های گوناگون پردازش تصاویر ماهواره‌ای، برای شناسایی کانسارهای مس پورفیری، ازجمله موضوعات مهم مطالعات در زمینة ارزیابی منابع معدنی و بهره‌برداری بهینه از آنهاست. به این منظور، تعیین نواحی دگرسانی ابزار مناسبی به‌منظور طراحی الگوهای مورد ‌قبول اکتشافی فراهم می‌آورد. در این پژوهش، با ...  بیشتر