پایش مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص‌های سنجش از دوری مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان

کمال امیدوار؛ معصومه نبوی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.231123.1156

چکیده
  پایش خشکسالی به‌علت تاثیر بر بخش‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. پایش خشکسالی به داده‌های هواشناسی و هیدرولوژی جامع و یکپارچه نیاز دارد. با این حال، چنین داده‌هایی عموماً در حوضه‌های آبریز وسیع موجود نیستند. در این پژوهش سعی بر این شده است که با به‌کارگیری شاخص سلامت پوشش گیاهی VHI و شاخص کسری ذخیره ...  بیشتر

حساسیت‌سنجی شاخص خشکی گیاه (VDI) به بازتابش باندهای گوناگون فروسرخ موج کوتاه در مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان)

کمال امیدوار؛ معصومه نبوی زاده؛ احمد مزیدی؛ حمید غفاریان؛ پیمان محمودی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.52547/gisj.14.4.103

چکیده
  پایش خشکسالی، به‌منظور هشدار سریع برای خطر خشکسالی، بسیار حیاتی و مهم است. در این پژوهش، سعی شده است که شاخص پایش خشکسالی VDI براساس باندهای متفاوت داده‌های ماهواره‌ای مادیس، با تفکیک مکانی متوسط، توسعه یابد. شاخص VDI به تنش آب در گیاهان می‌پردازد. مطالعات طیفی نشان داده است که بازتابندگی باند فروسرخ موج کوتاه (SWIR) با محتوای آب‌برگ ...  بیشتر